DATY I WYDARZENIA

t2

1198

Zapis o przekazaniu przez Radosława Odrowąża z Końskich osady Skaryszew klasztorowi bożogrobców w Miechowie.

separ-2

1230

Pierwsza wzmianka o istnieniu w Skaryszewie gminy o charakterze miejskim. Ks. Grzymisława będąc w Skaryszewie potwierdziła rycerzowi Jakubowi akt nadania jego wsi – Dzierzkówka bożogrobcom miechowskim. Wśród świadków tego wydarzenia znajdowali się m.in. kasztelan radomski- Marek, a także Zygfryd – włodarz skaryszewski z wszystkimi mieszczanami, tj. Villcus Scharesouiensis cum omnibus burgensibus de Scharesouia.

separ-2

1260

Skaryszew zniszczyły wojska tatarskie.

separ-2

1264

Na prośbę Gerarda z Pragi, proboszcza zakonu miechowskiego, ks. sandomierski Bolesław Wstydliwy nadał proboszczowi przywilej na ponowną lokalizację Skaryszewa, ale już jako miasta rządzącego się prawem średzkim.

separ-2

1298

Papież Bonifacy VIII zakazał bożogrobcom, wówczas bardzo bogatemu zakonowi, wszelkich transakcji posiadanymi gruntami oraz nakazał odebranie poszczególnych składników majątkowych wcześniej przez nich sprzedanych.

separ-2

1354

Król Kazimierz Wielki potwierdził prawa miejskie dla Skaryszewa.

separ-2

1388

Bożogrobcy, na mocy sporządzonego przed Sądem Ziemskim Radomskim wykupili w Skaryszewie wójtostwo, z szynkiem i gruntami. Grunta wójtowskie przekształcono w folwark klasztorny. Znacznie później mieszczanie sprzedaż wójtostwa uznali za bezprawną.

separ-2

1401

Miechowici wystąpili o urzędowe oznaczenie granic wsi Sławno, stanowiącej do połowy XIX w., składową część skaryszewskiego klucza dóbr. Od tego czasu coraz częściej regulowane były sporne granice m. Skaryszewa i dóbr skaryszewskich. Często sprawy znajdowały epilog w sądach.

separ-2

1457

Założona zostaje liber civilis – księga miejska skaryszewska, ale pierwszy wpis to dokument z 1444 r.

separ-2

1432

Król Władysław Jagiełło nadał miastu dwa pierwsze jarmarki-na Niedzielę Krzyżową i na św. Jakuba oraz targ cotygodniowy.

separ-2

1458

Powstała łaźnia miejska.

separ-2

1473

Kazimierz Jagiellończyk dał prawo ważenia piwa i wyszynku trunkami

separ-2

1510-1560

Na studia w Akademii Krakowskiej wpisało się trzech skaryszewian

separ-2

1598

Andrzej Batory, bratanek króla Stefana, prob. generalny komendatoryjny zakonu miechowskiego wydał zarządzenie, mocą którego mieszczanie skaryszewscy chronieni byli od „uciemiężeń doznanych przez dzierżawców i rządców”, tychże miechowitów.

separ-2

1598

Generał zakonu dokonał wyraźnego rozdziału dóbr zakonnych na: klasztorne, służące konwentowi jako utrzymanie oraz komendatoryjne, czyli beneficjum królewskie dla każdorazowego administratora probostwa komendatoryjnego (najczęściej dworzanina). W tej grupie dóbr znalazł się klucz skaryszewski. A podziałów było jeszcze kilka. Tak zaczął się proces sekularyzacji dóbr ziemskich skaryszewskich, w tym i samego miasta.

separ-2

1618

W Skaryszewie na rynku powstał ratusz.

separ-2

1629

Na wschodnich granicach miasta powstał szpital.

separ-2

1670

Pożar po raz drugi zniszczył Skaryszew, poprzedni pożar był w czasie najazdu wojsk szwedzkich w 1656 r.

separ-2

1691

Rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba. Budowę ukończono w 1701 r.

separ-2

1712

W „Księdze miejskiej” zapisano: „My urząd wójtowski i radziecki, ławnicy gmińscy i całe pospólstwo miasta Skaryszewa, zeznajemy, na zakładkę hyberyny (podatek dla wojska) należącej do miasteczka naszego na znak pana Krosnowskiego, zaciągnęliśmy u ks. proboszcza złp. 300, kapitał tej sumy zapisujemy na ratuszu etc, etc, etc.”. Akt ten podpisali: wójt, burmistrz, kolega jego lędwójt, po nich zaznaczyli krzyżami sześciu ławników i pisarz nie umiejący pisać, a na końcu Jemiołowski – ręką własną.

separ-2

1798

Na polecenie administracji rządowej (trzeci rok pod zaborem austriackim), ks. J.K Poznański założył w polu, poza zabudowaniami miasta, cmentarz grzebalny.

separ-2

1809

Skaryszew znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego.

separ-2

1809-1831

To lata, w których nad miastem i dobrami rozciągała się władza „dziedziczki Dóbr Państwa Skaryszew” – Ewy Łuszczewskiej z Orsetich, 1 voto Cieciszowskiej, żony J.P. Łuszczewskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Religijnych w Księstwie Warszawskim. Stryjeczna babka Henryka Sienkiewicza, była też pisarką.

separ-2

1816-1819

Nastąpiła przebudowa drogi Radom-Skaryszew.

separ-2

1819

Nastąpiła kasacja zakonu bożogrobców.

separ-2

1834

Powstały dwie nowe wsie: Gaj i Jacków (obecnie Budki Skaryszewskie).

separ-2

1850

Liczba ludności w Skaryszewie przekroczyła 1000 osób.

separ-2

1858

W wyniku trzech procesów sądowych (od 1856), Skaryszew stał się miastem rządowym. Prywatne dobra skaryszewskie zostały odłączone od miasta. I tak zostało do 1945 r.

separ-2

1 I 1870

Carski zaborca odebrał prawa miejskie miastu rządowemu – Skaryszew. Skaryszew stał się osadą w gminie Bogusławice o nowej nazwie – gmina Skaryszew.

separ-2

1874

Pożar strawił 2/3 osady, spaliły się 34 domy przy ul. Szydłowieckiej.

separ-2

1889

W nocy z 22/23 sierpnia pożar strawił prawie całą osadę Skaryszew, z wyjątkiem ulicy Szewskiej. Spaleniu uległy 132 domy, a ocalało 34 domów, śmierć poniosły 3 osoby.

separ-2

1922

Skaryszew odzyskał prawa miejskie, mocą Rozporządzenia podpisanego przez premiera RP Antoniego Ponikowskiego „Osadę Skaryszew i wieś Wincentów powiatu radomskiego wyłącza się z gminy wiejskiej Skaryszew i tworzy się z nich gminę miejską Skaryszew z siedzibą zarządu miejskiego w Skaryszewie”. Burmistrzem Skaryszewa został Piotr Rychlicki.

separ-2

1938

Minister Spraw Wewnętrznych RP zatwierdza „herb miasta Skaryszew w następującej postaci: w polu czarnym podwójny krzyż czerwony”.

separ-2

8 IX 1939

O godz. 8 rano samoloty niemieckie zbombardowały Skaryszew.

separ-2

1961

W lutym otwarcie nowo wybudowanej szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5, a 1 września 1961 r. w jej budynku utworzono filię Technikum Ekonomicznego w Radomiu.

separ-2

1 I 1973

Utworzono wspólną Radę Narodową Miasta i Gminy w Skaryszewie. Stało się to w 46 lat po rozłączeniu gminy wiejskiej i miejskiej w styczniu 1927 r.

separ-2

1 IX 1986

Założono Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Skaryszewskiej, które zarejestrowano 9 maja 1988 r.

separ-2

18 VI 1998

Rada MG podjęła uchwałę-w sprawie ustanowienia chorągwi miasta i gminy, która stanowi swego rodzaju dopełnienie godła Skaryszewa ustanowionego 60 lat temu.

separ-2

1998

Skaryszewianin – Zdzisław Kieszkowski, b. Naczelnik MG w Skaryszewie, b. Senator RP wybrany został starostą radomskiego powiatu ziemskiego, Józef Nagrodzki, b. przewodniczący Rady MG w Skaryszewie został burmistrzem Skaryszewa, a Jan Kowalczyk, b. prezes GS „Samopomoc Chłopska” – kolejnym przewodniczącym Rady MG w Skaryszewie.

separ-2

1 I 1999

Radom przestał być stolicą województwa. Gmina Skaryszew znalazła się w nowym układzie administracyjnym kraju w jednym z największych województw – województwie mazowieckim. W wyniku reformy administracyjnej w Radomiu powstały dwa powiaty: powiat grodzki i powiat ziemski.

separ-2

15 V1999

Obchody 735 rocznicy nadania praw miejskich Skaryszewowi. Skaryszew jako jedno z nielicznych miast województwa mazowieckiego doczekał się wreszcie swojej flagi. Autorem projektu był Jacek Skorupski.

separ-2

28 VI 2000

W Skaryszewie gościła ekipa programu „Ziarno”.Współtwórcą programu byłskaryszewianin ksiądz Radosław Walerowicz.

separ-2

9 IX 2000

Zmarł Zygmunt Ziembicki – długoletni kapelmistrz orkiestry i organista. Działał prawie 60 lat.

separ-2

19 II 2001

„Rajcy Miasta i Gminy Skaryszew w obecności zaproszonych gości, młodzieży szkolnej i mieszkańców grodu w samo południe dokonali uroczystego aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły gimnazjalnej z salą gimnastyczną, zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Skaryszewie” – oto treść aktu wmurowania kamienia węgielnego, który odczytała Agata Lewandowska – uczennica gimnazjum. Akt podpisali m.in. biskup Jan Chrapek, a wmurował go komendant Straży Pożarnej Włodzimierz Tuzinek.

separ-2

20 III 2001

Otwarto stronę internetową Skaryszewa. Adres strony:www.skaryszew.pl.

separ-2

15 V2001

Odbył się w Skaryszewie I Festiwal Piosenki Religijnej.

separ-2

4 IX 2001

W wyborach do parlamentu, mieszkańcy Huty Skaryszewskiej: Wanda i Stanisław Łyżwińscy zostali Posłami RP.

separ-2

12 IX 2002

Odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego budynku Gimnazjum – Zespołu Szkół w Skaryszewie.

separ-2

27 X 2002

Wybory do rad gmin i po raz pierwszy wybory burmistrza w wyborach powszechnych, 10 listopada w II turze wybrano burmistrzem – Józefa Witolda Nagrodzkiego, który sprawował tę funkcję w kolejnejII kadencji.

separ-2

29 VI 2003

Odbył się jubileuszowy X Festyn Przedsiębiorczości Masta i Gminy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Skaryszewskiej – po raz pierwszy w historii naszego miasta nadało medale pamiątkowe dla osób, które przyczyniły się do promocji, rozwoju naszego miasta.

separ-2

1 IX 2003

W Urzędzie Miasta i Gminy rozpoczęła działalność filia Powiatowego Urzędu Pracy.