INFORMACJE PODSTAWOWE

skarysz-1

Gmina Skaryszew znajduje się w powiecie ziemskim radomskim województwa mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia.
Położona jest bezpośrednio przy trasie drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w odległosci 13 km. od Radomia w kierunku Iłży.
Powierzchnia gminy stanowi ogółem 17.140 ha, w tym miasto Skaryszew 2.740 ha. Liczba ludności wynosi w przybliżeniu 13 tysięcy osób.
Sieć osadnicza gminy tworzona jest przez 34 sołectwa o bardzo zróżnicowanym zaludnieniu od 19 mieszkańców – Stanisławów do 3820 -Skaryszew. Miasto Skaryszew jest siedzibą władz, pełni rolę wielofunkcyjnego ośrodka obsługi ludności całej gminy, w którym znajdują się siedziby wszystkich instytucji i obiektów użyteczności publicznej na poziomie lokalnym.
Obszar gminy położony jest w północno-wschodnim obrzeżu Gór Świętokrzyskich, w dorzeczu rzek : Iłżanki i Radomki.
90% powierzchni gminy położone jest w dorzeczu Iłżanki odwadniane przez rzeki : Modrzejowicę, Kobylankę i Muchę oraz wiele bezimiennych cieków i rowów melioracyjnych. Modrzejowica, największa rzeka płynąca z południowego – zachodu na północny – wschód zbiera dopływy głównie od północy. Na Modrzejowicy znajduje się zespół stawów ( hodowla ryb, retencja, wykorzystanie gospodarcze ). Szczególnie dużą rolę w retencjonowaniu wody przypada lasom, tj. 1/6 powierzchni gminy. Na północny – zachód od Skaryszewa znajduje się niewielki kompleks leśny „Makowiec” będący lasem chronionym ( Las Gębarzewski i Las Sołtykowski ).
W południowo – zachodniej części gminy znajduje się kompleks leśny tj. Obszar Krajobrazu Chronionego „Iłża – Makowiec” o powierzchni 16,65 km2, który odznacza się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, o którym stanowią cenne biocenotycznie kompleksy leśne, swobodnie rozproszone zadrzewienia, malownicza dolina rzeki Modrzejowicy ze stawami, oczkami wodnymi i ciekami oraz ciekawie ukształtowaną rzeźbą terenu. Ponadto w obrębie gminy Skaryszew utworzono 14 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 13 ha, zlokalizowanych na terenie leśnym – nadleśnictwo Radom.